De Stichting

1. Doelstelling
De Stichting tot behoud van het Oud Hollands Gietersambacht is op 29 april 2013 opgericht.
Zij heeft als doelstelling het in stand houden van het cultureel erfgoed van het Oud Hollands Gietersambacht, in het bijzonder het gieten en restaureren van Oud Hollandse kroonluchters, maar ook andere gietproducten zoals bronzen klokken. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, valt eveneens onder de doelstelling .

2. Bestuurssamenstelling
De heer W.H. van Konijnenburg, voorzitter
De heer S. van der Velde, penningmeester
Mevrouw mr. W. van Ramshorst- van Biemen, secretaris

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

3. Verslag vergaderactiviteiten bestuur
Het bestuur van de St. heeft in het jaar 2013 drie maal vergaderd, waarvan éénmaal voorafgaand aan de oprichting en twee maal sinds haar oprichting. Er is een beleidsplan opgesteld, het beleidsplan kunt u hier downloaden.  In het jaar 2014 heeft het bestuur driemaal vergaderd. in het jaar 2015 heeft het bestuur tweemaal vergaderd.

4. Financiën
De Stichting heeft sedert november 2013 de ANBI status.
Het RSIN of fiscaal nummer ANBI waaronder zij is geregistreerd is 852778776.
in het jaar 2013 heeft de Stichting met uitzondering van de oprichtingskosten geen kosten gemaakt of gelden ontvangen afkomstig van fondswerving.  In het jaar 2014 heeft de Stichting gelden ontvangen ( 2000 euro) van een fonds dat anoniem wenst te blijven, Gedurende de jaren 2014 en 2015 heeft de St. zich bezig gehouden met het werven van fondsen t.b.v. de voorgenomen publicatie over het geelgietersambacht (zie onder 5). In de loop van 2016 hoopt de St. voldoende fondsen geworven te hebben om de publicatie te kunnen realiseren.

5. Evenementen/activiteiten 2014 – 2015
Eind 2014 heeft de Stichting bij Brink en van Keulen te Amsterdam  – het enige gietersbedrijf waar nog gegoten werd volgens 17e eeuws procedé –   onder grote belangstelling een gietdemonstratie  georganiseerd. Ook heeft de St. in 2014, dankzij een genereuze donatie (zie onder 4), een film kunnen realiseren, waarbij het gieten van een kroonluchter op Oud Hollandse wijze van het begin tot het einde in beeld gebracht wordt  (zie voor de film deze website onder het tabje ‘kroonluchters’). Helaas heeft Brink en van Keulen eind 2015 definitief haar deuren gesloten, zodat anno 2016 geconcludeerd mag worden dat het de laatste keer geweest is dat er voor publiek gegoten is en de film nog net op tijd gemaakt is.
Sedert haar oprichting is de St. voornemens een publicatie te verzorgen over het geelgietersambacht door de eeuwen heen. Tot op heden bestaat er nauwelijks literatuur  over de historie van het geelgieten, de opleiding, de geelgietersfamilies, de afnemers, (de symboliek bij) de vormgeving en nog vele andere onderwerpen die onderzoek en aandacht verdienen. Een uitgebreide studie en publicatie over het geelgieters-ambacht door de eeuwen heen is een van de doelstellingen van de Stichting.