De Stichting

1. Doelstelling
De Stichting tot behoud van het Oud Hollands Gietersambacht is op 29 april 2013 opgericht.
Bij Notariële akte zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:
1. het in standhouden van het cultureel erfgoed van het Oud Hollands Gietersambacht, in het bijzonder het gieten en restaureren van Oud Hollandse kroonluchters, maar ook andere gietproducten zoals bronzen klokken.
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Bestuurssamenstelling
De heer W.H. van Konijnenburg, voorzitter
De heer S. van der Velde, penningmeester
Mevrouw mr. W. van Ramshorst- van Biemen, secretaris

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

3. Vergaderactiviteiten bestuur
Sedert haar oprichting vergadert het bestuur van de Stichting twee à driemaal per jaar.

4. Financiën
De Stichting heeft sedert november 2013 de ANBI status.
Het RSIN of fiscaal nummer ANBI waaronder zij is geregistreerd is 852778776.
In het jaar 2013 heeft de Stichting met uitzondering van de oprichtingskosten geen kosten gemaakt of gelden ontvangen afkomstig van fondswerving.
In het jaar 2014 heeft de Stichting gelden ontvangen (2000 euro) van een fonds dat anoniem wenst te blijven.
Gedurende de jaren 2016 t/m 2018 heeft de Stichting zich beziggehouden met het werven van fondsen t.b.v. een voorgenomen publicatie over het geelgietersambacht (zie onder 5).
In de loop van 2018 had de Stichting voldoende fondsen geworven om de publicatie ‘Koper in Kerken’ te kunnen realiseren.

5. Evenementen/activiteiten sedert 2014
Eind 2014 heeft de Stichting bij Brink en van Keulen te Amsterdam –het enige geelgietersbedrijf waar nog gegoten werd volgens 17e -eeuws procedé – onder grote belangstelling een gietdemonstratie georganiseerd.
Ook heeft de St. in 2014, dankzij een genereuze donatie (zie onder 4), een film kunnen realiseren, waarbij het gieten van een kroonluchter op Oud Hollandse wijze van het begin tot het einde in beeld gebracht wordt (zie voor de film deze website onder het tabje ‘kroonluchters’). Helaas heeft Brink & van Keulen eind 2015 definitief haar deuren gesloten, zodat anno 2016 geconcludeerd mag worden dat het de laatste keer geweest is dat er voor publiek gegoten is en de film nog net op tijd gemaakt is.
(In 2016 heeft Brink & van Keulen een doorstart gemaakt, zie www.brinkenvankeulen.nl)

Sedert haar oprichting is de St. voornemens een publicatie te verzorgen over het geelgietersambacht door de eeuwen heen. Dit om te voorzien in de leemte t.a.v. literatuur over de historie van het geelgieten, de opleiding, de geelgietersfamilies, de afnemers, (de symboliek bij) de vormgeving en nog vele andere onderwerpen die onderzoek en aandacht verdienen.
In 2017 is de Stichting voor de realisatie van voormelde publicatie een samenwerking aangegaan met de VBMK (Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland) hetgeen in 2018 geresulteerd heeft in de publicatie ‘Koper in Kerken’. Daarin komen naast kroonluchters en wandluchters ook kerkelijk koperwerk zoals doopbogen, koorhekken, doopvonten, lezenaars, grafplaten, kandelaars e.d. aan bod. Uiteraard wordt er in de publicatie ook uitgebreid aandacht besteed aan het geelgietersambacht, de geelgietersfamilies, de techniek en het gebruik en het onderhoud van geelkoperen voorwerpen.
De publicatie kan gedownload worden op deze website (zie tabje Kroonluchters/ ‘Koper in Kerken’). Ook kan het boekwerk tegen betaling van €12,50 (excl. portokosten) besteld worden bij de secretaris van de Stichting, zie onder ‘contact’.

In 2021 heeft de Stichting zorggedragen voor vertaling in het Engels van het gedeelte van de publicatie ‘Koper en Kerken’ dat gaat over kroonluchters, modellen, geelgietersfamilies, etc.

In 2022 heeft de vormgever van de publicatie ‘Koper in Kerken’ ook de Engelse vertaling zodanig vormgegeven dat deze digitaal beschikbaar is. Vanaf nu kan er dus ook internationaal meer bekendheid gegeven worden aan het geelgietersambacht (zie tabje Kroonluchters /‘Brass Chandeliers in the Netherlands’).
In 2022 is de Stichting voornemens aansluiting te zoeken bij de European Society Light & Glass, Centre for chandeliers, light and lighting.