Beleidsplan

Beleidsplan Stichting tot Behoud van het Oud Hollands Gietersambacht
Periode 2013 – 2018
1. Doelstellingen van de Stichting

Bij Notariële akte zijn de doelstellingen van de Stichting als volgt geformuleerd:
De stichting heeft ten doel:
a. het in stand houden van het cultureel erfgoed van het Oud Hollands Gietersambacht, in het bijzonder het gieten en restaureren van oud Hollandse kroonluchters, maar ook andere gietproducten zoals bronzen klokken.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Achtergrond
Kerken waren van oudsher de vaste afnemers van gietproducten zoals kroonluchters en
klokken. De ontkerkelijking in Nederland en de positie van landhuizen, monumenten
etc. heeft rampzalige gevolgen voor het gietersambacht met het gevolg dat Nederland nog
maar een paar beoefenaars kent;
– het geelgietersbedrijf Brink & van Keulen
– het bronsgietersbedrijf Koninklijke Eysbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken B.V.
– het bronsgietersbedrijf Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen

Het geelgietersbedrijf Brink & van Keulen was bijna verdwenen maar is met behulp van een mecenas weer nieuw leven ingeblazen. Ondermeer door samenwerking met de hiervoor genoemde gietersbedrijven en hierna te noemen activiteiten wil de Stichting zich inspannen om het gietersambacht voor Nederland te behouden.

2. Activiteiten en realisatie doelstellingen

a. Het faciliteren van kennisoverdracht en opleiding; de ambachtslieden die kennis hebben van het gietproces zijn vaak ouder dan 65. De Stichting wil zich inzetten om jonge mensen kennis te laten maken met het gietersambacht, stageplaatsen aan te bieden en indien mogelijk een opleiding te geven.
b. Het verrichten van historisch onderzoek; het gietersambacht kent een lange en rijke historie waarnaar nog weinig onderzoek is gedaan. De Stichting neemt zich voor dit onderzoek op te starten en te faciliteren.
c. Het ( doen) verzorgen van publicaties onder andere op het gebied van onderzoeksresultaten; (kunst)historici en andere geïnteresseerden willen graag de bevindingen van hun onderzoeken publiceren. De Stichting wil hiervoor fondsen werven.
d. Het verwerven van oude gietmallen; de Stichting heeft het voornemen de gietmallen van het bedrijf Brink & van Keulen in eigendom te verwerven. In de toekomst duiken er wellicht nog mallen op die aangekocht kunnen worden.
e. Ondersteuning van eigenaren; bijv. kerken waar geen budget beschikbaar is voor onderzoek en publicaties en/of ten behoeve van restauraties aan gietproducten
f. Fondswerving ten behoeve van voornoemde activiteiten en doelstellingen, punten
a t/m e).

3. Doelgroepen

De doelgroepen die de Stichting wil bereiken zijn o.a.
a. Restauratieopleidingsprojecten ( R.O.P.)
b. Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)
c. Rheinwardt Academie
d. Ned. centrum voor volkscultuur en immaterieel erfgoed (VIE)
e. Kerkeigenaren en beheerders en hun overkoepelende organisaties
f. Stichting tot behoud particuliere historische buitenplaatsen
g. Vereniging particuliere historische buitenplaatsen
h. Stichting Interieurfonds
i. Bewoners van grachtenpanden en buitenplaatsen met historische interieurs
j. Jonge kunstenaars (i.v.m. nieuwe toepassingen giettechnieken)
k. Interieur- en restauratiearchitecten
l. Deskundigen op het gebied van verlichting
m. Andere belangstellenden

4. Communicatie en promotie

a. Website met duidelijke huisstijl ( nog niet gereed)
b. Informatiefolder in huisstijl
c. Video waarin het gietproces en de verdere afwerking van het product wordt getoond
d. Comité van aanbeveling
e. Invloedrijk beschermheer of vrouwe
f. Huis aan huis folder t.b.v. grachtenpanden
g. Aanwezigheid op beurzen en symposia bijv. Internationaal congres religieus erfgoed in het Catharijne Convent in nov. as.
h. Nieuwsbrief
i. Persberichten
j. Uitnodigingen voor gietdagen ( 1 x per kwartaal)
k. Excursies
l. Publicaties

5. Fondsenwerving

De Stichting gaat een ANBI status aanvragen. Voor de fondsenwerving staan de Stichting diverse mogelijkheden ter beschikking, zoals landelijke fondsen, bedrijven, particulieren, en andere subsidiënten. Hiervoor bestaan nog geen concrete plannen.
Een mogelijkheid om aan eigen startkapitaal te komen zou kunnen zijn een “vrienden van” concept in het leven te roepen. Hiervoor worden plannen ontwikkeld.

Oktober 2013